Protectia datelor

INFORMARE ȘI ACORD PRELUCRARE DATE PERSONALE

Programele organizate de Fundația Pentru Comunitate și administrarea acestora

Prezenta informare descrie modul în care Fundația Pentru Comunitate (“Fundația”) gestionează datele cu caracter personal ale persoanelor care se înscriu la Programele de responsabilitate socială organizate de Fundația („Programe”), și ale persoanelor care intră în contact cu Fundația, precum și care sunt drepturile prevăzute de lege cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016.

Datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării 

Înțelegeți și luați la cunoștință faptul că Fundația colectează, prelucrează și stochează următoarele date cu caracter personal (“Date Personale”): nume, prenume, data nașterii, adresa de domiciliu, date de contact, imagine preluată in fotografii și filmări in cadrul organizări, derulării și ale evenimentelor Programelor de responsabilitate socială organizate de Fundația sau legate de activitatea Dvs. sportivă/artistică sau administrativă în legătură cu Fundația.

Temeiul juridic și scopul prelucrării Datelor Personale 

Fundația prelucrează Datele Personale in scopul înregistrării, prelucrării și evaluării proiectelor înscrise, și a comunicării interne si externe ale Programelor și în legătură cu administrarea acestora.
Temeiul juridic în care vom prelucra Datele Personale este Acordul Dvs. (a se vedea secțiunea “Acord”). 

Termen de retenție 

Datele Personale vor fi stocate și păstrate de către Fundația până la momentul la care vă retrageți acordul dat. Retragerea acordului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza acordului înainte de retragerea acestuia. După acest moment Datele Personale se șterg și/sau se distrug din evidențele/bazele de date ale Fundației.


Transferul Datelor Personale 

Datele Personale vor fi transferate către membrii juriilor Programelor, MOL România, MOL Group și către SC Sunshine Digital Communication SRL, agenția de social media a MOL Romania.

Drepturile Dvs. privind protecția Datelor Personale

Dreptul la informare: dreptul de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a Datelor Personale efectuate de către Fundația.
Dreptul de acces: dreptul de a obține din partea Fundației o confirmare că acesta prelucrează sau nu Date Personale și, în caz afirmativ, acces la datele respective și furnizarea de informații privind prelucrările de date. 
Dreptul la rectificare: dreptul de a obține de la Fundația, fără întârzieri nejustificate, rectificarea Datelor Personale inexacte sau completarea Datelor Personale care sunt incomplete. 
Dreptul la ștergerea datelor: dreptul de a obține de la Fundația, fără întârzieri nejustificate, ștergerea Datelor Personale, în următoarele situații: (i) Datele Personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de către Fundația; (ii) vă retrageți acordul dat pentru prelucrările de date bazate pe acord; (iii) vă opuneți prelucrărilor de Date Personale efectuate de Fundația; (iv) Datele Personale au fost prelucrate ilegal de către Fundația; (v) Datele Personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Fundației.
Dreptul la restricționarea prelucrărilor: dreptul de a obține de la Fundația restricționarea prelucrărilor Datelor Personale în oricare din următoarele situații: (i) Dvs. contestați exactitatea datelor pe care le prelucrează Fundația Pentru Comunitate; (ii) Prelucrarea Datelor Personale de către Fundația este ilegală, iar Dvs. nu doriți ștergerea Datelor Personale, ci solicitați restricționarea utilizării lor de către Fundația; (iii) Fundația nu mai are nevoie de Datele Personale, dar Dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (iv) vă opuneți prelucrării. 
În cazul în care ați obținut restricționarea prelucrării, veți fi informat ulterior de către Fundația înainte de ridicarea restricției de prelucrare. 
Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi de la Fundația Datele Personale și pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Puteți exercita acest drept doar când prelucrarea se bazează pe acordul Dvs. sau când prelucrarea se efectuează prin mijloace automate. 
Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară personală, prelucrării efectuate de Fundația având ca temei juridic interesul legitim al acestuia 
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (orice prelucrare automată care utilizează Datele Personale pentru a evalua anumite aspecte personale), care produce efecte juridice care privesc minorul sau care îl afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. 

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, puteți trimite o cerere scrisă (i) prin e-mail la adresa: datepersonale@pentrucomunitate.ro (ii) prin poștă/curier la următoarea adresă: Cluj-Napoca, Bd Eroilor, nr. 14/22B. După primirea cererii, Fundația va reveni către Dvs. cu un răspuns în mod gratuit și fără întârzieri nejustificate, și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii Dvs. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. Fundația vă informează cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii. 

În cazul în care Fundația nu ia măsuri cu privire la cererea persoanei vizate, Fundația vă informează, fără întârziere și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri. Totodată, aveți dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul în Bd. G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, adresa e-mail de contact: anspdcp@dataprotection.ro, în cazul în care doriți să vă apere drepturile și să solicitați remedierea situației sale, în cazul unei încălcări a protecției prelucrării Datelor Personale de către Fundația 

Mai multe informații despre aceste drepturi, precum și cum le puteți exercita, comunicăm și pe site-ul nostru www.pentrucomunitate.ro. 
Pentru orice informații cu privire la protecția Datelor Personale, ne puteți contacta la adresa de e-mail: datepersonale@pentrucomunitate.ro

Subsemnațul/a, am luat la cunoștință și am fost informat/ă asupra faptului că în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal am dreptul de a-mi retrage acordul în orice moment utilizând "FORMULAR DE RETRAGERE ACORD", prin trimiterea acestuia prin e-mail datepersonale@pentrucomunitate.ro 

Acord 
Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal pentru următoarele tipuri de activități/campanii: 

□ înregistrarea, stocarea, prelucrarea, evaluarea proiectului/proiectelor înscrise la Program/Programe, pentru campanii de informare internă (de exemplu newslettere) desfășurate prin e-mail, pe Group Portal și Intranet; apariții în publicații ale Fundației, Grupului MOL: Stil & Elan (frecvență lunara), Implicare în comunitate – publicație CSR, publicări/postări pe rețele de socializare (Linkedind, Facebook, Instagram).