mol
Organizator:Fundaţia Pentru Comunitate
Sponsor:MOL Romania Petroleum Products

Permis pentru viitor - 2018

Depunerea aplicațiilor:
-

Lista câstigătorilor

Descarca129.93 KB

Pot participa: tineri din medii defavorizate, elevi sau absolvenți de liceu, școli profesionale sau școală generală care au fost născuți între 1 ianuarie 1994 și 1 septembrie 2001 inclusiv.

Atenție!

 • Vârsta minimă pentru înscrierea la școala de șoferi în cazul categoriei C/CE este de 21 ani  

 • Vârsta minimă pentru înscrierea la școala de șoferi în cazul categoriei D/DE este de 24 ani.

Perioada de depunere a solicitărilor27 noiembrie 2018 – 25 ianuarie 2019
Domeniul sponsorizării: Cheltuieli de calificare – acoperirea integrală sau parțială a costurilor obținerii permisului de conducere categoria B, C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuze și tramvaie, și acoperirea integrală sau parțială a cheltuielilor aferente obținerii certificatului de competență profesională (atestat) pentru categoria C, CE, D sau DE.
Volumul total al sponsorizărilor: 75.000 lei

Fundația Pentru Comunitate în colaborare cu MOL România anunţă programul „Permis pentru viitor”, ediția a patra, 2018, pentru tineri din medii defavorizate, născuți între anii 1994 și 2001 inclusiv, elevi sau absolvenți de liceu, școli profesionale sau școală generală, care au nevoie de sprijin material pentru acoperirea cheltuielilor necesare obținerii permisului de conducere (școala de șoferi și taxele adiacente).

Se pot înscrie tineri care:

 1. Sunt la începutul carierei profesionale și/sau
 2. Doresc să ocupe un loc de muncă, și la angajare este o condiție sau un avantaj existența permisului de conducere
 3. Au un loc de muncă / se află în activitate, și permisul de conducere ar fi un instrument benefic în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu
 4. Au permis de conducere, dar pentru ocuparea unui loc de muncă sau îndeplinirea atribuțiilor de serviciu este o condiție sau un avantaj existența permisului de conducere categoria C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuze, tramvaie
 5. Din alte motive doresc să obțină permis de conducere, dar nu au posibilități materiale pentru acoperirea cheltuielilor aferente

Modalitatea acordării sponsorizării

Un solicitant poate să obțină finanțare în valoare maximă de 3.000 lei pentru:

 1. acoperirea integrală sau parțială a costurilor obținerii permisului de conducere categoria B, C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuze, tramvaie.

 2. acoperirea integrală sau parțială a costurilor obținerii permisului de conducere categoria C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuze, tramvaie.

Anunțul  programului și formularele de înscriere se găsesc pe site-urile: www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro.

Documentația de participare

Dosarul trebuie să cuprindă:

 1. Formularul de înscriere completat și semnat
 2. Scrisoare de motivare personală care să detalieze studiile, locurile de muncă în cazul în care există, justificarea necesității sponsorizării din punct de vedere social și material, motivația personală pentru obținerea permisului de conducere
 3. Anchetă socială eliberată de către primăria de care aparține solicitantul sau de o organizație nonguvernamentală (ONG) acreditată
 4. Ofertă/oferte de preţ valabile din partea instituției care asigură instruirea (școala de șoferi), cuprinzând perioada/perioadele de instruire
 5. În cazul minorilor: declaraţia părintelui / reprezentantului legal cu acordul participării la program și asumarea răspunderii supravegherii pe perioada instruirii. În cazul majorilor declaraţia de susţinere din partea directorului sau profesorului diriginte sau preotului sau asistentului social, etc. prin care asumă răspunderea susținerii și supravegherii solicitantului pe perioada instruirii
 6. Adeverință de venit/șomaj al solicitantului (dacă solicitantul nu lucrează, adeverința de venit/șomaj al părinților)
 7. Un document care să ateste nivelul studiilor absolvite (copie după diplomă, adeverință de la școală, etc.)
 8. Constituie avantaj: anexarea unei adeverințe din partea angajatorului din care să reiasă că existența permisului de conducere este o condiție sau un avantaj în obținerea locului de muncă
 9. Constituie avantaj: anexarea unei recomandări din partea unei organizații nonguvernamentale (ONG) sau a unei instituții de stat (o școală, un centru de plasament, sau o altă instituție care aparține de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului) care să ateste necesitatea acestei sponsorizări în cazul solicitantului și care să recomande solicitantul pentru Program.

Observații

Documentele de studiu se prezintă în copie, conformitatea lor fiind confirmată de persoana specificată la punctul 5 de mai sus.

 • Dosarele care nu conțin documentele solicitate la punctele 1-7 vor fi considerate neeligibile.
 • Doar dosarele complete, trimise în termen vor ajunge în fața juriului, nu se acordă posibilitatea completării ulterioare al dosarului de aplicare.
 • Documentele expediate nu vor fi returnate solicitanţilor.

Termene limită

Înscrierea la școala de șoferi: în termen de o lună de la semnarea contractului.

Finalizarea cursurilor teoretice și practice la școala de șoferi: până în 31 octombrie 2019.

Important

Pe prima pagină a dosarului se menţionează următoarele date:

 1. Numele solicitantului, numărul de telefon, adresa de e-mail
 2. În cazul minorilor numele părintelui/reprezentantului legal, numărul de telefon, adresa de e-mail. În cazul solicitanților cu vârsta de peste 18 ani: numele celui care recomandă (director, profesor diriginte, preot, asistent social, etc.), numărul de telefon, adresa de e-mail.

Dosarul de participare se trimite într-un singur exemplar prin poştă, la adresa:

Fundația Pentru Comunitate, 400750 Cluj, O.P. 1, C.P. 390
Pe plic se menţionează: Permis pentru viitor

Termenul limită de depunere a documentaţiei (data expedierii poștale): 25 ianuarie 2019.

Nu vor fi evaluate dosarele trimise după termenul limită sau cele incomplete.

Dosarele complete vor fi evaluate de specialiști în educație și asistenți sociali; punctajul se va acorda în funcţie de rezultatele la învățătură, scrisoarea de motivație personală și situația socială. În procesul evaluării dosarelor, solicitanții pot fi contactați telefonic în vederea obținerii unor informații suplimentare. Lista câștigătorilor va fi aprobată de Consiliul Director al Fundației Pentru Comunitate. Fundația va încheia contracte cu solicitanţii câştigători. Câştigătorii vor primi sponsorizarea doar după semnarea şi returnarea contractului de sponsorizare.

Suma acordată fiecărui câştigător va fi virată în contul bancar menţionat în contractul de sponsorizare. Detaliile privind decontul referitor la suma sponsorizată vor fi precizate în contractul de sponsorizare.

Rezultatele vor fi publicate pe site-urile www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro până la data de 28 februarie 2019, iar câştigătorii vor fi înștiințați în scris până pe 15 martie 2019.

Informaţii şi detalii suplimentare se pot obţine sunând la numărul 0752-018760 (în zilele lucrătoare, între orele 10.00-17.00) sau scriind la adresa de e-mail permis@pentrucomunitate.ro.

 

mol